28 August 2015

ஸலாத்துன் ஸலாமுன் ஹுமா சர்மதா

புகழ் பாட வந்தோம் நாம் புவி வாழ்விலே -எம்
பெருமானார் இறைத் தூதர் நபி மீதிலே
புகழ் அனைத்தும் இறைவனுக்கே எனச் சொல்லியே
அந்த இறைத் தூதர் புகழ்கீடு இணையில்லையே

ஸலாத்துன் ஸலாமுன் ஹுமா சர்மதா

0 comments:

Post a Comment